رفتن به مطلب

Mina

کاربر رسمی
 • تعداد ارسال ها

  42
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  24

تمامی مطالب نوشته شده توسط Mina

 1. Mina

  بله ولی بازم موسیقی کاتسین ها تغییری نمیکنه. موسیقی کاتسین ها حتی با هدست هم نامحسوس و ضعیفه
 2. Mina

  بازی خوبی بود. من فکر کنم که کپکام ترسید که توی بازی تغییرات زیادی رو اعمال کنه چون توی ریمیک یک تقریبا هفتاد درصد بازی رو تغییر داده بودن اما رزیدنت اویل دو ریمیک تغیررات زیادی نداشت. البته این موضوع زیادم بد نبود چون ممکن بود کلا گند بزنه توی داستان. شخصیت پردازی هم خوب بود ایدا همون ایدا لیان همون لیان کلر و شری هم همون شخصیت پردازی قبل رو داشتند. موسیقی بازی هم که افتضاح بود
 3. Mina

  قســمت نـهــم: بدتــر از مــرگ_________________________________________________1روز بــعـد کریـس:یـنـی چـی کـه بـه خونت حملــه شد؟لیـون:ینــی همیـن . نگـران نبـاش فقـد یکـم پــــول ازم دزدیـدنجیـل:همیـن؟فقـد پـــول؟لیـون:آره دیگـه اصلــن بیخـیال ببینم چیـــزی در مورد شـری و کـلـر و چمبرز پیدا نکردین؟کریـس:هیچـی! انگــاری آب شـدن جیـل: بـا عـقـل جــور در نمیـادلیـون:چـی بـــا عــقـل جـــور در نمیــاد؟جیـل:مـن شـایـد یـه مــامور حـرفـه ای دولـت نبـاشـــم امــا میــدونم کــه تـو یــه چیـزی رو بـــه مـــا نمیگی کنــدیلیــون:چی؟جیـل:دزد؟خـودتــو بـزار جـــای مـن باورت میشــد؟کریـس:جیــل بیخــیال الــان وقـــت ایـن چیزا نیســتلیــون: مــا چطوری باید با هم کار کـــنـیـم وقـتـی هــنــوز بــه هــم اعــتـماد نداریم؟ من برا چی باید بهت دورغ بگم؟جیــل: من نمیگم که تو دورغ میگی من میگم تو حقیقتــو نمیـگـیلیــون:نــه اصلــن میدونی چیه خانـم من از اولشــم اشتباه کــردم کـه قــبـول کــردم باهاتون همکاری کنمکریــس:بـــــســــــه!!! جفتـتـون، مــا کـارای مـهــم تـــری داریم الــان چــنــدین روز از ایـــن مـــاجرا گـــــذشــتـه ولی ما هنوز هیچی نمیدویم، چرا عیـن بچه ها رفتار میکنین؟لیــون: به اون بگو نــه بـــه مـــن جیــل: بــاشه باشــه ، حـق با کریــسه پیـدا کردن اونـا مـهـم تر از اینه که بفهمیم توی خونه ی کندی واقعــه چه اتفاقی افتادهکریـس :ممنون کـه متوجه هستی ، ایــن کـه نمیدونـــم خواهرم الــان در چـــه حالــیه برام از مرگ بــدتــرهلــیـون:مــا پیـداش میکنیـم__________________________________________________ ______________________________________________ربــکا:بـچـه ها من یکــم گرسنمــهکلــر:مــنم، میدونیـن فــک کنم اگــه بــاهم حرف بزنیم شاید گشنگی یادمون برهشـری: دیــگه چقــدر حـرف بــزنیــم بابا؟مــن خستــم ای کاش بشــه فهمید چی تــوی کله ی اون احمقــه!در هـمـیــن لحــظه در اتـــاق بـــاز شد و یکی دیــگه داخل اتاق پرت شد و روی زمین افتـاد:ایــنـم از اون مـهـمـونی کـه میگفتم فقــد حیف کــه خوابــهدر اتـــــــاق بــــســـــتــــــه شــــــــدکلـر و ربـکا و شـری رفتـن بالـای سرشربـکـا:ایـن کیـه؟ مُـرده؟ کـلـر: نــه فقــد بیهوشــهشـری: قـیـافـش آشنـاس!:مــ مــن !مــن کـــجــام؟__________________________________________________ __________________
 4. Mina

  قســمـت هشــتم: روانـــــــــــــی _________________________________________________________________ 1روز بــعد تــوی اتاقی که کلــر و شــری و ربکــا زنــدانیــن: در اتـــاق باز شد و زنــی وارد شــد ربــکا: تــو؟ قــیافـــت خــیــلی آشناس کــلــر:از مــا چــی میخوای؟ : منــو یادت نیومد ربــکــا چمبــرز؟ ربــکــا:کــم کــم داره یادم میاد صبـــ کــن ببیــنم تــو رو پیــش آریــاس دیــدم آره توـــ تــو خــواهــر همســر آریــاســی؟ : خــواهــر بیچاره ی مـــن خیـــــلــــــی شبیــــه تو بـــــــــود شــری: شــمــا همــو میشــناســین؟ کـــلــــر: از مـــــا چــــــی میخــــــوای روانـــــــــــــی؟ : شمـــاهــــا فـقــــــد ابــــــزاریــــــن ـــــــ ابزاری کـــه منــــو بـــــــه بــــــــرادرت میرسونـــه ربــکا: تــو انتـــقــام میخوای : درســـته پرفســـور ، پــدر مـــنـــو اون فـــرمانــده ی BSAA و اون مـــامـــور بـــی عرضـــه ی دولـــت بـــی عرضـــه کشـــت، مـــنــم واســـه رسیــدن بــه اونـــا بـــه شمـــا نیــــاز داشتـــم زن روبـــه شـــری کـــرد و ادامـــه داد: البـــتــه تـــو تـــوی نقشــــم نبـــودی تقصـــیر خودت بود کـــه اونجـــا بـــودی کـــلر: تــــو میـــخـــوای از بـــرادر مـــن انتـــقــام بگیــری؟کـــارت بیـــهودس روانـــی -_- : خـــواهیــــم دیـــد راســـتی یـــه مهــمون داریــم کــــه بـــه زودی بـــهتون ملحـــق میشـــه و احتمالـــن تا حــــالا ندیدینـــــش امیـــدوارم دوســـتای خوبـــی بشـــیــن ___________________________________________
 5. Mina

  قسمت هفتم:تـو کـی هـستــی؟ ______________________________________________ لیون وارد خــونــش میشه و برقا رو روشن میکنه. میره تو آشپــزخونــه و از یخچالش یه بطری آب بر میداره و در یخچالو میبنده ، صورتش رو که بر میگردونه ایدا رو میبیه که رو به روش وایساده :ایدا ! منو ترسوندی،میدونی معمولـــن وقتی میرن خونه ی کسی در میزنن :جدی؟ پس چرا پنجره رو ساختن؟ لیون می خنده و ایداـم همینطور لیون:اینجا چی کار میکنی؟ :خواستم یه قهوه مهمونم کنی :شرمنده که باید همین آبــو باهام شریک شی،درحال حاضر هیچ خوراکی ـی توی خونم پیدا نمیکنی ایدا: خرید کردن رو دوس نداری یا پول نداری؟ لیون: هیچ کدوم،وقت ندارم ایدا:وقت؟چطور؟ نکنه به خاطر دولتــه؟ :نــه،بیا بشین تا بــهـت بگم ________________________________________________________________________________________________________ ایــدا: پس اون ردفیلـد ازت کمـک خواسته تا خواهرش رو پیدا کنــی،کار انسـان دوستانه ایــه لـیـــون:نه فقد اون،شـــــری بــرکـــیــــــــن یکی از مامورای دولته که اونم به تازگی گم شده،جالب اینجاست که پرفسور ربــکــا چــمـبرزـم کــه تـوی همین اتفاقات اخیرن باهاش آشنا شده بودمـم گم شده ایــدا:کـه اینطور ، میدونی دارم بــه چــی فکــ میکنم؟ لـیـون:بـه چی فکـــ میکنی؟ ایــدا:تـو بیش از حد بـا دخــترا آشـنا میـشـی لیـون خندیـد ایـدا: حرفـمـو جـدی نگرفتی؟ لـیون:نـه منظورم ایــن نبــود،میدونی آشنـا شدن خیــلی فرق داره بـــاـــــــــــ ایـدا: بـــــا؟ لـیـون:مـن با هرکی آشنا میـشم بـه خاطـــر اتفاقایی کـــه بـرام میوفته ، امـــا خــب ، هیـچکدومشــون بـرام مثـل زنـی کـه اولــین بـار تـوی راکـون دیـدمشو اسـتاد در رفتن و الـــــــــبــته خوابیدن سرکاره نیـست ایــدا: عجـب زن جـالبـیـه ، حالـا اسمـش چـی هــس ؟ لـیـون لبـخند میـزنـه و گــف :از خـود مچـکـر،هـی میخوام بـرم ببینم میتونم چیزی پیدا کنم که بخوریم ، میشه تا برگردم از پنجره استفاده نکنی؟ ایـدا: قـول لیون پاشد که به آشپزخونه بره که یهویی در خونش محکــم بــاز شد و دود سیاهی خونش رو پــر کرد لـیون و ایدا سـرفه میکردن و نمیتونستن تو اون دود همــدیگـه رو ببیــنـن،لیون از پشـت بــه سرش ضربـه ای خورد و بیهـوش روی زمیــن افتـــاد ایـدا: لیــون ، کــــ کجــایـی؟ : اون خوابــش بـرد ، منـو ببخـش خـانـم وونـگ کـــه بایـد بی دلـیـل وارد ایــن بــازی شـــی :تـــو ، تــو کــی هســتی؟ ______________________________________________________________________________________________
 6. Mina

  خـــــــب ســـــــــــلام بــه خاطــر فاصلــــــه ای که افتـــاده معــذرت میخـوام خیر سـرم کنکــور دارم درکـم کنینادامه ی داستانم رو به زودی میزارم اینم بگم که C.Price هم توی نوشتنش قـراره بهـم کمـک کنـع
 7. Mina

  قسمــت ششم:مـا کجــاییـــم ؟ ______________________________________________________________________________________ توی اتاق تـــاریـکـی کــــــــه ربکا و شـــری زنــدانــــــــی بــــــودن: ربکـا: هی شری هنوز بیداری؟ :اهـــــوم ، خیلی دوست دارم بدونم که چرا اینجام : منم همینطور،راستـــی چرا اومده بودی آزمایشگاه؟ : براچـی میپرسی؟ : الان حدود 3 ساعته که اینجاییم،دارم کلافه میـــــــشـم حــرف زدن باعث میشه کمتر حس کنم مـیدونی در اتاق باز شد و یه نفر که نور نمیذاشت صورتش معلوم بشه یه نفر دیگه رو پرت کرد تو اتــاق و دررو بست و قفلش کرد ربکا: هـــــــی تو کیی؟ اون هیــچ جوابـــی نداد و مـــچ دستاش رو مالـــید قیـــافش معلوم نبود شری: چرا جواب نمیدی؟ ربکا: ببینم تو میدونی که ما کجاییم؟ :نـــه ولی اگه میدونستمم کمکی به حالتون نمیکرد شری: صدات خیلی شبیه به_____، کلــر تویی؟ :تو رو هم تو راه مهمونی گرفتن؟ ربکــا: بینم شما دوتا همدیگه رو میشناسین؟ کلــر دستای ربکا و شری رو باز کرد و گفت: یکم بیشتر از شناختن معمولی شـری: اما، من نمیفهمم ، ما چــرا ایــنــجـــایـیــم؟ کلر: خودمم نمیدونم، داشتم میومدم مهمونی که یهو توی یه خیابون سرم گیج رفت و خوردم زمین الانم که سر از اینجا در آوردم ربکا: مام همینطور، راستی من ربکام،ربکا چمبرز کلر: جای خوبی باهم آشنا نشدیم ربکا، من کلرم کلر ردفیلد ربکا: ردفیلد؟ کریس ردفیلد برادرته؟ کلر: از کجا برادر منو میشناسی؟ ربکا: قضیه داره عجیبتر میشه، آشنایی منو و برادرت برمیگرده به سالها قبل توی عمارت اسپنسر شری: خب حالا که باهم آشنا شدیم میشه فک کنیم و راهی واسه فرار پیدا کنیم؟ ربکا: آخه چطوری وقتی حتی نمیدونیم کجـــایـیـم؟ کلر: دیر یا زود معلوم میشه، فقد امیدوارم این داستان زیاد بد نباشه چون من حس خوبی بهش ندارم شری: ای کاش حداقل میدونستیم گناهمون چیه کلـر: نگران نباشین، هرجا که باشیم برادرم پیدامون میکنه و مارو نجات میده در اتـــاق باز شــــد و بـــازم همـــونی که نور باعث میشد که قیافـــش دیده نشه گــــفت : منم دقیقا میخوام که برادرت بیاد اینجا، کلــــی کـــار دارم باهاش کلـر: تو یه زنی؟از جون ما چی میخوای؟ : صبور باش خانم خانمــــا،همــون طـورکه گفتــی همه چــی معلـــوم میـــشه امـــا فعــلــن هنوز یه نفر دیگه باید به جمـــتون اضافـــه بـــشه _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8. Mina

  سلــام :) خسـته نــبـاشــین فقط خواستـم بـدونـم کــ عکـس نـمـایـه کـه وقـتی پسـت مـیـزاریــم نـمایـش داده مـیـشـه کــلــن کـوچـیـک شده یـــا فـقـد بـــرا مــن کوچیکتـــــر شـــده
 9. الــو انتخـاب تمـوم شد؟ :/

  1. C.Price

   C.Price

   هن؟ آره دیگه:2lxwef8:

   چرا همه این سوالو میکنن؟!؟!؟!

  2. Mina

   Mina

   یـنـی دیـگـه نمیـنویســی؟ :585552aff0f7e_emoticon(12):

  3. C.Price

   C.Price

   ت

   م

   و

   م

   ش

   د

   ه

 10. Mina

  سـلام :) دفه ی قبل گـفتـه بـودم کـع باگوشی نوشته ها مخصوصا اعداد خیلی توهمه .الان کـع تغییری نکرده و همچنان همونطوریـه نمیـشه کاری کرد کـع وقتی با گوشی میـایم امضاها هـم نمـایـش داده بشـع؟ بـاتـشـکـر :)
 11. Mina

  برای من: 1 ------> اوت لست2 2-------> اویل ویتن (هنوز موفق نشدم نسخه جدیدش رو بازی کنم) 3-------> رزیدنت اویل1(البته نسخه ریمسترش) 4-------> رزیدنت اویل زیرو
 12. Mina

  سلام باگوشی نوشته ها مخصوصا اعداد خیلی توهمه اگه میشه بررسی کنین:-)
 13. Mina

  اومدن شینجی میکامی که هنوز قطعی نی داستان اصلی اویل خیلی وقت پیش با نابودی راکون تموم شده
 14. Mina

  قضیه ی پا و دستش رو خوب اومدی کلا این ایتن بدبخت تو بازی سلاخی شد :/ من فکر کنم کپکام با گندایی که قبلا زده الان دیگه خودش نمیدونه با شخصیتا چیکار کنه به خاطر همین دیگه از شخصیتای قدیمی استفاده نمیکنه. در مورد فنای بی جنبه هم که مگه خیلی وقت نیست که دیگه کسی رو الکی به کسی نمیچسبونن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مثلا اینبار میا رو به لوکاس بچسبونن
 15. Mina

  این که آخرین اخبار بالای صفحه نمایش داده میشه خیلی خوبه
 16. Mina

  قسمت پنجم:حرفه ای _______________________________________________ مرکز سازمان BSAA: جیل به اتاقی که کریس توش بود اومد کریس: جیل، پیداش کردی؟ :آره، باهاش حرف زدم. :خب چی گفت؟ جیل: تا چند ساعت دیگه باید بیاد. فقط نگفتم که تو کارش داری. کریس: خوبه، ممنون جیل. : قابلی نداشت همکار. اما چرا اون؟ کریس: چون اون تو کارش حرفه ایه. ___________________________________________________________________________________ 4 ساعت بعد: لیون وارد اتاق کریس شد و با دیدن کریس با عصبانیت گفت: نگو که اون کسی که به کمکم نیاز داره تویی. کریس: چرا منم. لیون: من فرشته ی نجات نیستم. جیل: ما واسه نجات دو نفر بهت نیاز داریم. لیون: نشنیدی؟ من فرشته ی نجات نیستم. کریس: این آخرین باره.کمکم کن تا خواهرم رو پیدا کنم. لیون: خواهرت؟ کلر ؟ کریس: آره، همونی که باهاش توی راکون آشنا شدی. جیل: چند وقت پیش اون و ربکا چمبرز ناپدید شدن. ربکا رو که میشناسی؟ لیون: زیاد از آشناییمون نمیگزره. کریس: بهمون کمک میکنی؟ لیون روی صندلی نشست و پاهاش رو روهم انداخت و گفت: راه دیگه ای ندارم. جالبه چون چند روز پیش هم یکی از مامورای دولت به نام شری برکین گم شد. میشناسیش مگه نه؟ کریس: آره توی آدونیا با پسر وسکر دیدمش. لیون: سرنخی ندارین؟ جیل: من یه چیزی پیدا کردم. کریس: جدی؟ چی؟ جیل: توی اتفاقاتی که بین شما و آریس افتاد ، همه ی آدم بدا نابود نشدن. لیون: چی؟ کی؟ جیل: خواهر زن آریس. _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 17. Mina

  خب چون معنی رولیشنز افشاگری هست شاید کپکام بخواد حقایق زندگی ایدا یا حتی جسیکا رو فاش کنه.البته ایدا توی اویل6 یکی از شخصیتای اصلی بود
 18. :D:فعال شدنت مبارک:D:

 19. Mina

  حرف از جسیکا زدی به نظرم اونم گزینه ی خوبی میتونه باشه داستان نامعلومی داره به نظرم! ایدا و جیل به نظرم جالب میشه البته کپکام چنین کاری نمیکنه به نظرم چون احمقه ولی ایده ی خیلی خوبی میشد واقعا البته همونطور که گفتی بین ایدا و جیل ایدا احتمال بیشتری داره چون خب ربکا که توی وندتا بوده جیل هم که رولیشنز1 و کلر هم رولیشنز2 ولی همه چی با کپکامه .
 20. Mina

  نیازی نیست که حتما از شخصیت های خیلی اصلی استفاده کرد. میشه از شخصیت هایی که کم پیدا بودن و میتونن داستانی داشته باشن استفاده کرد مثل شخصیتای اوت برک یا مویرا یا حتی استیو! البته من چون اوت بریک رو بازی نکردم زیاد درمورد کاراکترهاش نمیدونم. البته میشه از کارلا رادمز هم استفاده کرد! به داستانش قبل از اینکه به قیافه ی ایدا تغییر قیافه بده! البته محاله که چنین چیزی اتفاق بیوفته بعید میدونم جیل رو بیارن چون توی رولیشنز1 بود البته چون خودم خیلی این شخصیت رو دوست دارم امیدوارم بیاد
 21. Mina

  قسمت چهارم: به هر قیمتی _______________________________________________________________________- مرکز سازمان BSAA : کریس: خبر جدیدی شد؟ جیل: هیچی. کریس که عصبی شده بود داد زد: هیچی؟ الان یه روز از گم شدن کلر میگزره. جیل سعی کرد کریس رو آروم کنه: نمیدونم . بری و دخترش میگن که خواهرت به اون مهمونی نرفته. کریس: ینی دزدیده شده؟ :احتمالا. کریس: دوباره. :هی ناامید نشو. تو پیداش میکنی من مطمئنم . یه سرباز BSAA داخل اتاق شد و بعد از دادن سلام نظامی به کریس گفت:خبر بدی دارم قربان. :دیگه چی شده؟؟؟؟؟؟ : در مورد خانم چمبرزه . کریس: ربکا؟ : اون ناپیدید شده کاپیتان و ما نمیدونیم که کجاست... کریس: لعنت بر شیطون جیل: کریس ، یه حسی بهم میگه که این تصادفی نیست. : منظورت چیه؟ : دزدیده شدن خواهرت و ناپدیده شدن ربکا رو میگم. کریس تو فکر فرو رفت و گفت : دقیقا ، این نمیتونه تصادفی بوده باشه ، اما کار کی میتونه باشه؟ جیل : باید بفهمیم. جیل دستش رو روی کتف کریس گزاشت و گفت : ما موفق میشیم . مطمئن باش همونطور که من مطمئنم . کریس : من خواهرم رو پیدا میکنم به هر قیمتی . ___________________________________________________________________________________________
 22. Mina

  کاملا موافقم حرفت دقیقا همون حرف من بود. منم با سبکب مثل رولیشنز2 موافقم. البته اگه کمی شبیه رولیشنز1 هم باشه مشکلی نداره. بهرحال من باسبکی رولیشنزها موافقم.
 23. Mina

  قسمت سوم: تو به من خوردی! ___________________________________________________________________________________________ آزمایشگاهی توی نیویورک: ربکا در حال راه رفتن توی راهروی خلوت آزمایشگاه بود که یهویی به شری میخوره و لیوان قهوش روی پیرهن سفیدش میریزه! :اوه نه نه نه! شری: اوه شرمنده. من واقعا عذر میخوام خانم.اصلا حواسم به شما نبود.بازم شرمنده. ربکا:نه مشکلی نیس.از این جور اتفاقا پیش میاد. شری:مطمئنی؟بنظر میاد از کارکنای اینجا باشی،واقعا شرمندم،شاید همکارات بهت بخندن. ربکا:آره.اما نگران نباش یه لباس دیگه دارم.راستی توهم اینجا کار میکنی؟ شری:نه در حقیقت.اینجا کار نمی کنم. ربکا:که این طور.به هر حال من ربکام. شری:شری برکین. ربکا و شری به هم دست دادن و لبخندی زدن. شری:راستی چون اینجا کار میکنی،ببین من اینجا اومده بودم چون میخواستم... شری یهو بیهوش شد و روی زمین افتاد.ربکا که شوکه شده بود گفت :شری؟شری؟صدامو میشوی؟یهو چت شد آخه؟خدای من شری؟ ربکا احساس میکرد که سرش گیج میره ____________________________________________________________________________________________________ ربکا و شری توی یه اتاق تاریک از پشت به هم بسته شده بودن.اونا کم کم به هوش اومدن. ربکا: ینی چی؟من کجام؟چرا هیچی یادم نمیاد؟چه اتفاقی افتاد؟ :منم هیچی یادم نمیاد. :تو؟ببینم شری تویی؟ :آره خودمم! :چه اتفاقی افتاد؟ :نمی دونم.یهویی افتادم زمین. :البته واسه تو طبیعیه.ببینم تو عاشقی؟یا حواست نیس میخوری به من یا یهویی بیهوش میشی. :البته تجربه عشق رو داشتم اما به خاطر اون نبود. :اینا مهم نیس.الان چرا اینجاییم؟ :نمی دونم. این قسمت بد داستانه. ------------------------------------------------------------------------------------------- با عرض پوزش از دوستان به خاطر اینکه این قسمت رو دیر گذاشتم
 24. Mina

  درسته اگه کپکام میخواد این دو رو بده پس فرصتی برای ساخت یه بازی جدید نداره مگر اینکه از خیلی وقت قبل روش کار کرده باشه!
 25. Mina

  کلا وندتا به نظرـم داستان لیون خیلی شباهت به رزیدنت اویل۶ کریس داشت.
×
×
 • جدید...